Mar Arza / Castelló de la Plana, 1976 / www.mararza.com

Notes preparatòries de la sèrie (...) al voltant de l'espai de l'entrelínia, 2007 / 
Mar_Arza_files/Mar%20Arza%201.jpg
Mar_Arza_files/Mar%20Arza%202.jpg
 
Xavier_Arenos.html
Montse_Badia.html
Montse_Badia.html